بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا ولادت امام زمان(ع) مخفي بود، ولي در مورد ولادت امام هاي ديگر(ع) با وجود فشارهاي زياد چنين حالتي نبود؟
جواب:

زندگاني بزرگان دين و معصومان(ع) ويژگي هايي دارد كه ابعاد زندگاني آنان را از افراد ديگر جامعه متمايز ميكند. همين خصوصيات بستر پرسش ها را نيز فراهم ميكند.ابعاد زندگاني ائمه(ع) از شاخصه و ويژگي هايي برخوردار است كه به طور قطع نمي توان علل آنها را درك نمود. زندگاني امام زمان(ع) نيز ويژگي هايي دارد كه به گونة قِطع و جزم نمي توان دربارة آنها اظهار نظر نمود، مانند علل غيبت حضرت.در خصوص مخفي بودن ولادت نيز نمي توان به طور حتمي اظهار نظر نموده و علت آن را بيان كرد، ولي از برخي متون ديني استفاده ميشود كه علت مخفي بودن ولادت، نيز غيبت او به خاطر حفظ جان امام عصر بود، چرا كه دربار عباسي مي دانست كه طبق احاديث، فرزند امام عسكري، قائم آل محمد است. چندين بار به خانة امام عسكري مأموران ريختند تا حضرت را پيدا كنند و به قتل برسانند!.[1]وضعيت سياسي و اجتماعي عصر امام حسن عسكري(ع) نشان ميدهد كه خلفاي عباسي ـ به ويژه معتمد از امام وحشت داشتند، زيرا امام از جايگاه مهمي برخوردار بوده و مردم براي او احترام خاصي قايل بودند. وجود و حضور امام عسكري در صحنة جامعه با منافع و قدرت معتمد در تضاد بود، از اين رو حضرت را سخت تحت فشار قرار داد و به شهادت رساند.[2]از سوي ديگر معتمد عباسي از فرزندان و نسل امام عسكري(ع) نيز وحشت داشت، زيرا مي دانست اگر فرزند او زنده بماند، خطر جدي براي حكومت او خواهد بود؛ از اين رو با تدابير ويژه سعي كرد از ولادت امام زمان(ع) جلوگيري نموده و حضرت را از بين ببرد.يكي از نويسندگان درخصوص مخفي بودن ولادت امام زمان(ع) مي نويسد: در دوران عسكريين(ع) [= امام هادي و امام عسكري] در ميان حاكمان بني عباس نگراني عميقي به وجود آمده بود. اين نگراني مربوط به اخبار و احاديث فراواني بود كه توسط پيامبر(ص) و ائمه(ع) بشارت به تولد فرزندي از امام حسن عسكري(ع) ميداد كه بر هم زنندة اساس حكومت هاي باطل و واژگون كنندة تاج و تخت ها است و دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد. از اين رو، آن دو بزرگوار به ويژه امام حسن(ع) سخت تحت نظر بودند و دستگاه خلافت تلاش ميكرد از تولد چنين فرزندي جلوگيري كند.به همين علت بود كه دوران حمل و تولد امام مهدي(عج) از مردم پنهان داشته مي شد. به گفتة امام رضا(ع) از ويژگي هاي آن حضرت ولادت پنهاني است.[3]حكمت ديگر اخفاي ولادت، پيروي از مشيت حق تعالي بود. چون خواست حضرت حق تعلق گرفته بود كه آخرين حجت خدا تا زمان ظهور زنده بماند. به همين دليل امام عسكري و حضرت مهدي مؤظف بودند از چشم دشمن خود را مخفي نگه دارند. چنان كه از حمل نرجس خاتون حتي عمه امام عسكري اطلاع نداشت، تا سحرگاه نيمه شعبان در كمال ناباوري حضرت متولد شد.بنابراين فلسفة مخفي بودن ولادت امام مهدي(عج)، و زندگي مخفي حضرت در دورة پدر با زمينه سازي امامان پيشين و اخبار مهدويت توجيه مي شود، كه اين امر دربارة امام پيشين مطرح نبود. حكومت از مهدي موعود كه به مقتضاي روايات نابود كنندة كاخ ستمگران است، وحشت داشت.

[1] اصول كافي، ج 1، ص 337؛ نعماني، الغيبه، ص 166؛ شيخ طوسي، كتاب الغيبه، ص 202.[2] مهدي پيشوايي، سيرة پيشوايان، ص 621.[3] سيد آقايي ...، تاريخ عصر غيبت، ص 42؛ مهدي پيشوايي، سيرة پيشوايان، ص 622.