بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در قرآن كريم در مورد شخصيت حضرت مهدي(ع) آيهاي وجود دارد؟


جواب:

برادر گرامي! برخي تصور مي كنند اعتقاد به قيام حضرت مهدي(ع) و حكومت جهاني او مخصوص شيعه و پيروان مكتب اهل بيت(ع) است. بر خلاف اين تصور بايد عرض كنيم تمامي فرقه هاي اسلامي بدون استثنا ظهور مردي از دودمان پيامبر را در آخر الزمان به نام مهدي كه دنيا را پر از عدل و داد ميكند پذيرفته اند و روايت آن را در كتب خود از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده اند.

كتاب هاي فراواني در اين زمينه به وسيلة دانشمندان اهل سنّت و علماي شيعه نگاشته شده است كه به قسمتي از آن اشاره ميكنيم. اين روايات قطعي و متواتر است كه همة محققان اسلامي آن را پذيرفته اند، حتّي متعصّب ترين فرقه هاي اسلامي يعني وهّابي ها نيز آن را پذيرفته و به متواتر بودن احاديث آن اعتراف كرده اند. شاهد اين مطلب بيانيه اي است كه چند سال قبل از طرف ربطه العالم الاسلامي كه شديداً زير نفوذ وهابي ها و دولت سعودي است،در پاسخ به سؤالي كه از آنها دربارة ظهور حضرت مهدي(ع) شده بود، صادر گرديد.

اين بيانيه در پاسخ يكي از اهالي كنيا به نام ابومحمد گفته است: ابن تيميّه مؤسّس مذهب وهابيان احاديث مربوط به مهدي(ع) را نيز پذيرفته است... . به هنگام ظهور فساد در جهان و نشر كفر وظلم، خداوند جهان را به وسيلة مهدي پر از عدل و داد مي كند، آن گونه كه از ظلم و جور پر شده است. او آخرين خليفة راشدين دوازده گانه است كه پيامبر طبق كتاب هاي صحاح از آن خبر داده است.

در پايان چنين نتيجه گيري ميكند: بنابراين اعتقاد به ظهور مهدي بر هر مسلماني واجب است و اين جزء عقايد اهل سنّت و جماعت است و هيچ كس جز افراد نادان و بي خبر يا بدعتگذار آن را انكار نمي كند.[1]

اكنون با توجه به اين روايات به سراغ آياتي كه به ظهور حضرت مهدي(ع) اشاره دارد مي پردازيم: