بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:2-ياران 313 نفر امام زمان از زنده ها هستند ،يا از دنيا رفته ها هم هستند
جواب:

2- تما م اين افراد از زنده هاي در زمان ظهورند و از مردگان كسي در آنجا نيست كه رجعت كرده باشد. البته رجعت بعضي از مردگان محقق مي شود ولي براي غير اين 313 نفر .
كتب ذيل مطالعه اش خالي از لطف نيست
1- مهدي منتظر ، آيه الله محمد چواد خراساني
2- چشم اندازي به حكومت مهدي «عج» . نجم الدين طبسي