بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا ميتوان مقدار پولي را به عنوان سلامتي امام زمان(ع) و به عنوان اين كه به روح مردهاي

برسد، در صندوق صدقات انداخت؟


جواب:

سخني گفتن بانامحرم اگر بدون قصد لذت باشد، اشكالي ندارد، گرچه در روايات از سخن گفتن زن و دختر با مردان نامحرم در غير موارد ضروري مذمت شده است. در عرف نيز چنين است كه زنان با مرد نامحرم، صحبت غير ضروري نميكنند، زيرا اگر چه زن شايد قصدي ندارد، برخي موارد براي مردان تصور نادرست ايجاد ميكنند.

در هر صورت اگر سخن گفتن به قصد لذت و شهوت نباشد و ديگري را به گناه نياندازد، گناه ندارد.