بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:منظور از قبه سفيد كه به امام زمان(عج) نسبت مي دهند چيست؟ آيا امكان عكس برداري از اين قبه وجود دارد؟


جواب:

برخي ادعا كردهاند كه در جزيره خضرا كوه بلندي است كه در وسط آن محل با شكوهي بوده و در آن جا قبهاي از آجر هست و در آن امام زمان(ع) زندگي مي كند.(1)

عكس برداري از اين قبه مبتني بر اين است كه جزيره خضرا وجود داشته و امام زمان(عج) در آن جا سكني داشته باشد، حال آن كه اكثر محققان وجود جزيره خضرا را انكار نموده و آن را افسانه خواندهاند.(2) اگر جزيره خضرا وجود نداشته باشد، قبهاي وجود ندارد، تا بتوان از آن عكس برداري كرد.(3)

پي نوشتها:

1. ابوالفضل طريقه دار، جزيره خضرا افسانه يا واقعيت، ص 31 - 32.

2. همان، ص 211 به بعد.

3. براي آگاهي از مكان امام زمان(عج) ر.ك: مجله حوزه، شماره 72 - 71 ويژه نامه امام زمان، ص 54 - 51.