بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا هنگامي كه امام زمان ظهور ميكند، مدت زمان كوتاهي تا روز قيامت باقي ميماند؟


جواب:

از روايات و احاديث نميتوان به اين پاسخ دست يافت كه از هنگام ظهور حضرت تا روز قيامت، چه مقدار وقت باقي است. هيچ كس از زمان وقوع قيامت خبر ندارد. از ظاهر برخي روايات استفاده ميشود كه از تعيين وقت دقيق ظهور، حتي خود او هم اطلاعي ندارد، چه برسد به مردم عادي.

در هر حال، زمان ظهور آخرين دورهاي است كه انسانها روي زمين زندگي ميكنند و پس از آن عمر دنيا به پايان ميرسد. اما هنگام قيامت چه زماني است، جز خداوند آگاه نيست.

خدا در قرآن فرمود: آگاهي از زمان قيام قيامت مخصوص خدا است.(1)

وقتي خدا آگاهي از زمان قيامت را به خود اختصاص ميدهد، هر چقدر ظهور با فرا رسيدن قيامت مرتبط باشد، اما كوتاهي يا بلندي زمان پس از ظهور تا قيامت، مسئلهاي ديگر است و از علم بشر خارج است.

پينوشتها:

1 - سوره لقمان (31)، آيه 34.