بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:با توجه به اين كه امام زمان(عج) داراي سيصد و سيزده يار مي باشد، آيا ياران با هم زندگي ميكنند و نسبت به اين امر آگاهي دارند؟


جواب:

از روايات فهميده مي شود كه آنان با هم زندگي نمي كنند، بلكه در زمان موعود از شهرهاي مختلف به سوي حضرت مهدي(عج) رهسپار مي شوند.

در روايات آمده است كه در آغاز چهل و پنج تن از نه قبيله و شوهر مختلف نزد حضرت گرد مي آيند. سپس به اين عده افزوده مي شوند واز شهرهاي مختلف و دور دست ياران حضرت با سرعت ويژهاي به سوي حضرت رهسپار مي گردند و دور حضرت حلقه مي زنند.

مرحوم سيد محسن اميني در كتاب گرانسنگ اعيان الشيعه از هشتاد و چند شهر و ديار نام مي برد كه اين عده (سيصد و سيزده تن) از آن شهرها بر مي خيزند.

از جمله آنها قم، كوفه، طالقان، گرگان، طبرستان، طرابلس، بيروت، دمشق، ري، فلسطين، قزوين، شيراز، ديلمان، بصره، اهواز و كرمان است.

اينها همديگر را نمي شناسند و بدون اين كه با هم و عدهاي گذاشته باشند، در موعد مقرر جمع مي شوند (يجتمعون مِن أقاصي الأرض علي غير ميعاد لا يعرف بعضُهم بعضاً.)(1)

آيا سيصد و سيزده تن آگاهي دارند كه از زمره ياران حضرت مهدي(عج) مي باشند؟

در روايات معصومان(ع) به نكتهاي برخورد نكرديم كه گوياي اين سخن باشد كه ياران حضرت مهدي(عج) از پيش آگاهي دارند كه جزء سيصد و سيزده تن يار حضرت مي باشند. اين گونه اطّلاعات از علوم غيبي است و علوم غيبي در اختيار خدا است. قرآن مي گويد: و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلاّ هو؛(2) كليدهاي غيب نزد خدا است. تنها او از امور غيبي آگاه است. ليكن برخي از دانشها يغيبي را به معدودي از بندگان صالحش عنايت مي كند: عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احد إلاّ مَن ارتضي من رسول؛(3) خداوند داناي به امور غيبي است آن را در اختيار ديگران قرار نمي دهد، مگر برخي از انسانهاي مورد رضايت خدا.

از برخي روايات استفاده مي شود كه اطّلاعات مربوط به ياران حضرت مهدي(ع) را خداوند به پيامبرش عنايت نمود و حضرت اين دانش را در اختيار امام علي گذارد و سپس در اختيار يكايك امامان(ع) قرار گرفت.(4)

ممكن است ياران حضرت مهدي(عج) در آستانه ظهور حضرت با توجه به تكاملي كه نمودهاند، خداوند برزگ تفضلي نمايد و چند صباحي قبل از ظهور حضرت، آنان را از اين نعمت بزرگ مطّلع نمايد.

اگر بپذيريم كه برخي از پيامبران الهي مانند حضرت عيسي(ع) جزء سيصدوسيزده يار امام مهدي(عج) به شمار مي آيند، بعيد نيست كه از موقعيّت خويش از قبل آگاهي داشته باشند. چون حضرت عيسي(ع) از پيامبران مرسل است و به همان دليلي كه پيامبر اسلام و اوصياي حضرت از امور غيبي آگاه شدند، حضرت عيسي نيز آگاه شده است. اگر بپذيريم برخي از انسانهاي صالح گذشته مانند اصحاب كهف، نيز وصيّ حضرت موسي(ع) يوشع بن نون و مالك اشتر و مقداد جزء ياران حضرت به شمار مي آيند(5) و رجعت مي كنند، بعيد نيست در عالم برزخ از موقعيت خود با خبر باشند.

پي نوشتها:

1. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 2، ص 84.

2. انعام (6) آيه 59.

3. جن (72) آيه 27.

4. اعيان الشيعه، ص 84.

5. همان.