بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا سفياني همان دجال است كه قبل از حضرت مهدي حكومت ميكند؟


جواب:

پاسخ را در جواب سؤال دوم اشاره نموديم. در مورد سفياني، در روايات اسلامي آمده است كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) مردي از نسل ابوسفيان خروج ميكند و با تظاهر به دينداري گروه زيادي از مسلمانان را فريب ميدهد. در برخي از روايات آمده است كه نام وي عثمان بن عنبه و از خاندان ابوسفيان است. برخي اين احتمال را كه سفياني نام فردي خاص نيست، بلكه نام يك جريان انحرافي و الحادي است ترجيح دادهاند؛ يعني در حقيقت ابوسفيان به عنوان سرسلسله سفيانيان سمبل پليدي است. او غارتگري بود كه با رباخواري، زورگويي و چپاول اموال مردم، ثروتهاي هنگفتي به چنگ آورد و از راه فريب و استعمار تودههاي ستم كشيده و ترويج خرافات و دامن زدن به نظام طبقاتي جاهلي، قدرت فراواني به دست آورد.

با توجه به ويژگيهاي مذكور در مورد سفياني، ممكن است گفته شود: سفياني دجال است كه در بيش تر روايات اهل سنت به عنوان دجال و در بيش تر روايات شيعه، با عنوان سفياني از وي تعبير شده است.

براي توضيح بيش تر به كتاب چشم به راه مهدي بحث مربوط به نشانههاي ظهور مراجعه نماييد.