بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا صحيح است كه در زمان قبل از خلقت جهان و آفرينش، حضرت آدم امام زمان و پنج تن آل عبا(:) به صورت نوري وجود داشتهاند؟ لطفاً آياتي را كه در اين زمينه است با ذكر شماره مرقوم فرماييد.


جواب:

اين مطلب يعني خلقت نور آدم و امامان معصوم (:) قبل از خلقت آفرينش، در كتابهاي روايي شيعه و سني آمده است. مانند كتاب اربعين، ابوالفوارس ص 27 و 38 و فرائدالسمطين، ج 1، ص 36 و... كه از كتب اهل سنت ميباشد. بعلاوه، در تفسير آية 31 از سورة بقره: «و علّم آدمَ الاسمأَ كلَّها» (و خداوند به حضرت آدم(7) تمام اسمأ را آموخت). در روايات آمده است كه منظور از «اسمأ»، پيامبر(9) و اهل بيت ايشان ميباشد. براي آگاهي بيشتر ميتوانيد به تفسير الميزان و نمونه ذيل آيه توجه فرمائيد.