بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:2-كمي در مورد خصوصيات اخلاقي حضرت مهدي توضيح دهيد ؟
جواب:

ج2- در كتاب عيون اخبار الرضا از «علي بن عاصم » از امام محمد تقي از پدر بزرگوارش روايت كرده كه پيغمبر قائم را براي ابي ابن كعب بدينگونه توصيف فرمود : خداوند نطفه با بركت و پا ك و پاكيزه را در صلب حسين « عليه السلام » به وجود آورد ،كه هر مؤمني كه خداوند از وي در خصوص دوستي اهلبيت پيمان گرفته است از آن نطفه خشنود است و هر منكري از آن دوري مي جويد. او امام پرهيز كار، ستوده خصائل پسنديده و هادي و مهدي است ،كه حكم عدل ميكندو دستور بدان مي دهد و در گفتارش خدا را تصديق مي كند، خداوند هم او راتصديق مي نمايد و چون دلائل و علائم آن آشكار شود از سرزمين تهامه (1) بيرون مي آيد . او گنجهائي داردكه نه طلا و نه نقره است , بلكه اسبهاي نيرومند و مرداني است بعدد اصحاب بدر يعني: « سيصدو سيزده» نفر كه از اقطار جهان بدور وي گرد آيند، صحيفه مهر كرده اي با اوست كه تعداد يارانش با اسامي و شهرها و طبايع و اوصاف و كنيه ها آنها در آن نوشته شده است و آنها همه سعي در هر فرمانبرادري او« مهدي» دارند.
ابن ابي كعب عرضكرد يا رسول الله دلائل و علائم آمدن او چيست ؟ فرمود :
او از اين پرده غيبت بيرون مي آيد، و هر جا دشمن خدا ببيند بقتل ميرساند و احكام خدا را جاري مي سازد و طبق دستور الهي حكم مي كند .
حضرت مهدي دوازده همين امام هستند .
حضرت مهدي « عج » امامي معصوم، مدير, مدبر , شجاع و مهربان ,دلسوز . شيخ صدوق در كتاب خصال از اصول اربعماء از اميرالمؤمنين روايت نموده كه فرموده : خداوند دين را بوسيله ما گشود و هم بوسيله ما ختم ميكند ( 2) بوسيله ما خدا آنچه را بخواهد محو ميكند و آنچه باقي مي گذارد ، بوسيله ما سختي زمانه را برطرف ميسازد و باران فرو ميفرستد اگر قائم قيام كند آسمان باران خود را فرو ميريزد و زمين نباتات خود را بيرون مي دهد و كينه ها از دل بندگان خدا زايل مي شود و درندگان و حيوانات با هم ساخته از يگديگر رم نمي كنند تا جائيكه زني كه مي خواهد راه عراق و شام را بپيمايد همه جا قدم بر روي سبزه و گياهان مي گذارد و زينتهاي خود را بر سر دارد و كسي طمع به آن نمي كند.
هر صفت و فضائلي را كه همه انبياء و ساير ائمه «عليهم السلام » دارند حضرت مهدي همه آنها را دارا ميباشد .