بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا راهي براي زيارت كردن يا ارتباط داشتن با امام زمان (عج) وجود دارد؟ لطفاً توضيح دهيد.


جواب:

آري. ارتباط با امام زمان (7) از راه توجه قلبي و تلاش در انجام وظايف و تكاليف شرعي ممكن است. هرچه مراقبت و مداومت بيشتر باشد، ارتباط قويتر خواهد بود. زيرا ما معتقديم كه آن حضرت زنده و شاهد اعمال ما ميباشند و هيچ انديشه يا كاري بر آن حضرت پوشيده نميماند و ايشان دائماً به فكر شيعيان خود هستند و براي آنها دعا ميكنند. پس وقتي ايشان هرگز ما را فراموش نميكنند و اعمال ما را ميبينند، براي ارتباط از ناحيه آنها مانعي نيست بلكه اگر حجابي باشد، از ناحيه ماست و بايد موانع را رفع كرد.