بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:با انجام چه كارهايي ميتوان يكي از ياران واقعي امام زمان (عج) شد؟


جواب:

رعايت احكام و وظايف ديني يعني عمل به واجبات و ترك محرمات در قدم اول، مهمترين پايه براي خودسازي و در نتيجه قرار گرفتن در زمره ياران آن حضرت ميباشد. اين امر مهم از مسائلي است كه همة علمأ دين با هدايت ائمه (:) به آن معتقد و ملتزم هستند و از رهروان راه دين نيز همين انتظار ميرود.