بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:براي ارتباط قلبي با امام زمان (7) چه بايد كرد؟
جواب:

بايد دانست: محبت و علاقه حضرت ولي عصر (عجل الله) نسبت به شيعيان بسيار زياد است، ولي از آن جايي كه مسأله محبت و دوستي يك امر طرفيني ميباشد و يك قانون كلي در محبت طرفيني اين است كه محّب كاري را انجام دهد كه محبوب آن را ميپسندد، بنابراين ما به عنوان محبان حضرت مهدي بايد در صدد انجام كارهايي باشيم كه مورد پسند و رضايت محبوب ما، حضرت ولي عصر (عجل الله) ميباشد. مسلماً بهترين عملي كه موجب شادماني و رضايت امام زمان (7) است بندگي واقعي و خالصانه ما نسبت به خداي تبارك و تعالي ميباشد، و بندگي خالص يعني انجام واجبات و ترك محرمات براي كسب رضايت خداوند متعال. و اگر در اين راه موفق شويم و خدا از ما راضي شود، در اين صورت قطعاً امام زمان (7) نيز از ما رضايت خواهند داشت و اگر قلب حضرت حجةبن الحسن (عجل الله) از ما خشنود باشد، احساس نزديكي روحي به ايشان خواهيم كرد.پس مهمترين عنصر در برخورداري از توجهات امام زمان (7) انجام اوامر الهي و ترك گناه ميباشد. البته امور ديگري نيز در نزديكي و جلب توجه آن حضرت نسبت به شيعيان مؤثر ميباشد از جمله: ـدعا براي تعجيل در ظهور آن حضرت .

ـصلوات بر ايشان در هر صبح و شام.

ـدعا براي سلامتي آن حضرت.

ـتلاش در جهت اصلاح خود و جامعه.

ـ..........

از خداوند متعال خواهانيم كه خشنودي حضرت ولي عصر (عجل الله) نصيب و بهره ما گرداند. «... وَامْنُنْ عَلَينا بِرِضاه» « خدايا بر ما منت گذار به خشنودي او(64»).

پاورقي:

64- از فرازهاي پاياني دعاي ندبه