بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:وظيفه ما در مقابل افرادي كه ادعا ميكنند مستجاب الدعوه بوده و ميتوانند با اهل بيت : و به خصوص امام زمان «عجلاللهتعالي فرجهالشريف» ارتباط برقرار كنند و حتي ديگران را به حضور ائمه : شرفياب كنند و آنان را موفق به ديدار ائمه كنند، و يا بيماران را با ادعيه و مواد خاصي شفا دهند و.... چيست؟ آيا اين افراد در ادعاي خود صادق هستند؟! و يا افرادي شياد بوده كه قصدِ اغفال مردم سادهلوح را دارند؟ چه برخوردي بايد با آنها نمود؟


جواب:

هر كس نسبت به شئونات مختلفي كه بر عهده دارد وظايف معيني نيز دارد. از جمله شئونات انسان، شأن خانوادگي، شغلي، ملي و شأن علمي و اجتماعي ميباشد. كه هر يك از اين شأنها آداب و شرايطي دارد كه هر فردي سعي ميكند آداب مناسب آن شأن را رعايت كند. ولي آيا ما شأن ديگري نداريم؟ چرا، ما مسلمانان شأني به نام دين و عقيده داريم و آن اسلام و تشيع است. و از آنجايي كه عقيدة هر كس سازندة شخصيت و شاكلة اوست، اساسيترين شأن او نيز ميباشد. به فرمودة قرآن كريم «هر فردي بر اساس شاكلهاش عمل ميكند.» و بنابراين محوريترين شأن، شأن عقيدتي انسان است.

حال بايد ديد ما نسبت به شأن ديني خود كه تشيع است چه شرايطي بايد داشته باشيم و چه وظايفي بر عهده داريم؟ به طور قطع شناخت اسكلت اصلي دين يعني اصول دين اولين وظيفه يك شيعه است. يعني بايد ابتدا به دنبال تحصيل شناختي صحيح، دقيق، منطقي و مستدل از اصول اعتقادي اسلام (توحيد، معاد، نبوت، عدل و امامت) باشيم و بعد از كسب چنين شناختي است كه ميتوانيم براي سؤالهايي كه در حاشيه هر يك از اين مباحث مطرح ميشود، پاسخي منطقي بيابيم. به عنوان نمونه وقتي جايگاه امام را از طريق عقلي، نقلي و عرفاني دريافتيم، جايگاه شفادادن، جواب دادن ائمه (:) به نيازهاي ما، ارزش رؤيت ائمه اطهار(:) و كاربرد اين رؤيت و..... نيز براي ما روشن ميشود. ولي اگر به جاي شناخت ريشه دين به اجزأ و ميوههاي آن ريشه بپردازيم به جايگاه و خواص واقعي آنها پي نخواهيم برد. مثل اين كه فردي خانه ندارد و شناختي از ابزارهاي خانه نيز ندارد اما تعدادي تابلو، آينه، ميخ و....به او بدهند و او نداند كه اين وسايل به چه كار او ميآيد و فقط با آنها اطراف خود را شلوغ ميكند. بنابراين شما فكر كنيد كه اين سؤالها چه مشكلي از شما را حل ميكند؟ آيا از طريق آنها ميخواهيد بفهميد كه ائمه(:) قدرت شفا دارند؟ و يا قدرت حل مسايل را دارند؟ و...

اگر از اين راه ميخواهيد صدق وجود آنها را متوجه شويد راه غلطي است، بلكه شما بايد در بحث معارف دريابيد كه شفادادن ، حضور داشتن، و.... در قدرت خدا و ائمه (:) است. و اگر ميخواهيد بفهميد اين مدعيان راست ميگويند يا دروغبازهم به چه دردتان ميخورد؟ چه بسا بعضي از اين افراد در ادعاي خود كاذب و بعضي صادق ميباشند كه تشخيص آن به اهل فن برميگردد و به طور قطع شما در اين باره وظيفهاي نداريد. بنابراين سعي كنيد ذهن و فكر خود را از اين موضوعات بيرون آوريد و با اين گونه مجالس و افراد ارتباط نداشته باشيد كه نه تنها حقيقتي را روشن نميكند بلكه شما را گرفتار اوهام و خيالات ميكند. باز هم تذكر ميدهيم كه بايد راه دين را از طريق و مجراي صحيح آن شناخت و بهترين راه شناخت دين كه وظيفة اصلي و محوري هر انسان است، دريافت و فهم اصول اعتقادي از طريق قرآن و سنت است و علمأ و فقهأ دين، بازگويان قرآن و سنت ميباشند. پس توصيه ميكنيم كه با مطالعه كتابهاي اعتقادي از علمأ بزرگ همچون امام (:) و استاد شهيد مطهري (:)، آيتالله سبحاني و آيتالله جوادي آملي و آيتالله مظاهري (حفظهمالله) مباني اعتقادي خود را تحكيم بخشيد. و از صرف انرژي فكري خود در مسايل غلط و ناروا و ادعاهاي نامشخص پرهيز كنيد. در اين راستا ميتوانيد از برنامههاي شبكة راديو معارف نيز بهرهمند شويد.

خلاصة كلام اين كه: بر فرض كه همة اين ادعاها راست باشد (كه نيست)، اگر صِرف ديدن معصوم (7) فايدهاي داشت پس چرا بسياري از كساني كه پيامبر و ائمه (:) را ديدند و در زمان آن بزرگواران حضور داشتند، به صراط مستقيم هدايت نشدند؟!!

پس بايد نسبت به مقام آنان معرفت داشت. لذا شما تلاش كنيد با تقويت بنية علمي، اعتقادي و عمل صالح موجبات كسب معارف و قرب الهي را فراهم كنيد تا در پرتو آن به رشد معنوي برسيد. خواهر محترم آنچه بيان شد وظيفه فردي شما در مقابل اين مسأله ميباشد. اما وظيفه اجتماعي شما ايجاب ميكند كه اين موارد را به ستاد خبري 113 و يا سپاه و بسيج منطقه خود اطلاع دهيد تا از مجراي قانون با اين جريان برخورد لازم انجام شود.