بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دسترسي نداشتن به امام (ع) - ارتباط با جه
سؤال:با اينكه امروز با امام دسترسي نداريم چگونه ارتباط با جهان غيب بوسيله ي آن حضرت ادامه دارد؟

جواب:

منظور از ارتباط با جهان غيب اين است كه در ميان انسانها كسي باشد كه با جهان غيب ارتباط داشته باشد و اين ارتباط از طريق امام زمان(عج) در اين زمان نيز برقرار است. و ما گر چه در ظاهر آن حضرت دسترسي نداريم ولي ارتباط تكويني در پرتو وساطت امام نسبت به فيض هادي مادي و معنوي بين امام و انسانها برقرار است گرچه انسانها خود به اين موضوع توجه نداشته باشند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )