بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اصحاب امام زمان ( عج )
سؤال:آيا اين درست است كه چند نفر از اصحاب امام زمان ( عج ) از شوروي سابق هستند؟
جواب:

بنابر نقل روايات اصحاب و ياران خاص آن حضرت حدود 313 نفر به تعداد ياران رسول خدا6 در غزوه بدر خواهد بود كه تعداد آنان از شهرهاي مختلف مشخص است و ما بعضي از آنها را ذكر مي كنيم : 24 نفر از طالقان 18 نفر از قم 14 نفر از كوفه 12 نفر از هرات 12 نفر از مرو3 نفر از سجستان 3 نفر از رقه ( نزديك مرز سوريه و تركيه است ) 12 نفر از جرجان 9 نفر از بيروت 8 نفر از مداين 8 نفر از نيشابور 3 نفر از بصره 3 نفر از خابور ( نزديك مرز عراق و سوريه در استان حسكه و ديرزور ) 7 نفر از ري 7 نفر از طبرستان ( مازندران ) 6 نفر از يمن 5 نفر از طوس ( مشهد ) 3 نفر از دمشق 2 نفر از مدينه منوره 5 نفر از تفليس 4 نفر از همدان 4 نفر از ديلم 4 نفر از زنجار 4 نفر از فسطاط ( در كشور عراق ) 2 نفر از سبزوار و بقيه از ساير شهرها و مناطق خواهند بود .در اين مورد به كتاب ( ( منتخب التواريخ ) ) ص 1119 مراجعه كنيد .كتاب هاي ديگر؛ مانند ( ( الزام الناصب ) ) از سوي اهل سنت نيز مطالب فوق را توضيح داده است ) ) . بنا براين اين گفته را كه برخي از انصار امام زمان از شوروي سابق هستند نمي توان مردود دانست