بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:نشانه هايي از ظهور
سؤال:با وجود نشانه هايي از ظهور آيا زمان آن فرا نرسيده است ؟
جواب:

ظهور حضرت مهدي ( عج ) داراي شرايط مختلفي است ، آنچه امروزه مشاهده مي شود نشانه ها و علايمي از ظهور است نه شرط آن . مثال قيام سفياني ، قيام سيد حسني جزو شرايط ظهور حضرت حجت است و اگر تحقق يابند مي توان گفت كه حضرت تا كمتر از يك سال خواهند آمد ولي صرف وجود نشانه هاي غيرحتمي چنين نيست . در عين حال اميدبسياري هست كه ظهور آن حضرت نزديك باشد.