بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:كيفيت قيام امام مهدي(ع)
سؤال:قيام مهدي (عج) و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه امكانپذير است و اين حكومت چه ويژگيهائي دارد؟
جواب:

در حالي كه ايجاد حكومت واحد جهاني، بر بشر كنوني –كه در اخلاق مادي فرورفته و معنويات و احساسات پاك او نسبت به انسانها فروكش كرده- به صورت يك آرزوي خام و روياي طلائي درآمده است، احاديث اسلامي، تشكيل حكومت واحد جهاني اسلام را از ويژگيهاي قيام مهدي موعود عليالسلام ميداند. اين بيانات الهي ميرسانند در پرتو عدل حضرتش، جهان تحت لواي يك حكومت، يك دولت، يك قانون، يك قدرت درميآيد و بساط تمام ابرقدرتها و فرعونها و قارونها و قارونكهاي زمان از بزرگ و كوچك برچيده ميشود، و پرچم عدل و داد، در سراسر جهان به اهتراز درآمده و صفا و صميميت و عشق به نوع بشر جهان را فرا ميگيرد.
امام باقر عليهالسلام ميفرمايد:
«اذا قام القائم ذهب دولة الباطل» (منتخب الاثر، 471، نقل از روضه كافي).
[آنگاه كه امام قائم قيام كرد، حكومتهاي باطل نابود ميشود].
باز در حديث ديگر ميفرمايد:
«يبلغ سلطانه المشرق و المغرب» (منتخب الاثر، 482)
[قدرت او شرق و غرب را فرا ميگيرد].
باز امام باقر عليهالسلام در تفسير آيه:
«اَلَّذِينَ اِنْ مَكَّناهُمْ فِي اْلاَرْضْ اَقامُوا الصَّلواهَ وَ آتَوُا الزَّكواهُ وَ أمَرُوا بِالْمَعْروفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عاقِبَهُ الاُمورِ» حج/41 [آنانكه اگر در روي زمين به آنان قدرت دهيم، نماز را به پا ميدارند و زكات ميدهند، به نيكيها امر كرده و از بديها نهي ميكنند. و براي خدا است سرانجام امور]
فرمود: اين آيه بيانگر حكومت مهدي است. خدا او و ياران او را بر شرق و غرب زمين مسلط ميگرداند. و دين خدا را آشكار ميسازد و به وسيله او و يارانش بدعتها را ميميراند، همچنانكه بيخردان حق را ميرانده بودند، تا آنجا كه از ستم اثري ديده نميشود، آنان مردم را به نيكيها امر كرده و از بديها باز ميدارند. و براي خدا است سرانجام امور (تفسير برهان، 3/96، تفسير نورالثقلين، 3/506)
ويژگيهاي حكومت مهدوي
هر يك از جملات حديث گذشته، به اصلي از اصول حكومت واحد جهاني امام و يا به يك ويژگي از ويژگيهاي حكومت او اشاره ميكند. شايسته است به متن اين فرازها توجه شود:
«يملكهم الله مشارق الارض و مغاربها»
[خداوند، سراسر جهان را از خاور و باختر در اختيار آنان قرار ميدهد»، يعني حكومت او، جهان شمول ميگردد نه منطقهاي.
«و يظهر الدين و يميت الله به و باصحابه البدع و الباطل»
[به وسيله او، دين خدا زنده و بدعتها و باطلها نابود ميشود] يعني قوانين حكومت او را، قوانين الهي كه آئين خاتم اسلام است، تشكيل ميدهد. و نيز ميفرمايد:
«حتي لايري اثر من الظلم و يأمرون بالمعروف».
[از ستم اثري ديده نميشود و به نيكيها امر ميكنند]. يعني داراي قدرت اجرائي گستردهاي ميگردد، كه هر نوع ستم را در سراسر جهان ميزدايند و نيكيها را گسترش ميدهند.
چنين ويژگيهائي فقط از آن حكومت جهان اسلام است و بس، كه مهدي زمان، تحقق بخش آن است.
يكي از ويژگيهاي حكومت امام، گسترش عمران و آبادي در سراسر جهان و تسلط بشر بر معادن زيرزميني است. و بشر در پرتو عدل بر اين تكامل دست مييابد. پيامبر گرامي در اين مورد ميفرمايد:
«در زمان مهدي، آب در جهان افزايش پيدا كرده و انهاري پديده ميآيد و انهار و گنجها از دل زمين بيرون ميآيد» (منتخب الاثر، ص473)
ابن عباس كه در دامن پيامبر گرامي و مكتب امام امير المؤمنين صلياللهعليهماوآلهما پرورش يافته، دوران مهدي زمان را چنين توصيف ميكند: «مهدي، روي زمين را از داد پر كرده، همچنانكه پيش از او از ستم پر ميشود و زمين پارههاي جگر خون را بيرون ميريزد». آنگاه به عنوان نمونه گفت:«ستونهائي از طلا و نقره» (منتخب الاثر، 472)
اين گونه احاديث كه با «تواتر معنوي» در كتابهاي حديث وارد شده است، از يك حكومت جهاني الهي توأم با تمدن عميق و ريشه دار مادي گزارش ميدهد، كه در عصر طلائي ظهور حضرت حجتبنالحسن صلواتاللهعليه تحقق ميپذيرد.