بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:بررسي علمي انشقاق قمر
سؤال:آيا آية 68 سوره يس كه مي‎فرمايد« وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنِكّسْهُ فِي الْخَلَقِ» هركس را طول عمر داديم در آفرينش و اژگونه‎اش مي‎كنيم، با طول عمر امام زمان، منافات ندارد؟


جواب:

آية مزبور در حقيقت يك ناموس طبيعي وقانون الهي را توضيح ميدهد؛ يعني، انسانها مطابق سير طبيعي، پس از آنكه به سر حد تكامل جسمي رسيدند، تدريجاً نيروهاي خود را يكي پس از ديگري از دست داده و به ضعف و ناتواني روز اول بازگشت ميكنند. اين« منحني» ضعف و قدرت يك قانون عمومي براي تمام موجودات زنده است و همگي روي سير طبيعي و معمولي اين سرنوشت را خواهند داشت؛ ولي درموضوع طول عمر امام زمان(عج) با اين كه يك سلسله مطالعات عمومي طبيعي چنين طول عمري را طبق موازين علمي امري كاملاً ممكن معرفي ميكند، در عين حال بايد اعتراف كرد اين طول عمر فعلاً جنبة استثنائي دارد. خلاصه، همان خدايي كه بر خلاف وضع عادي چنين عمر طولاني را به آن حضرت داده و به صورت فوقالعاده او را زنده نگه داشته، از عوارض طول عمر كه ضعف و ناتواني و بازگشت به قهقر است نيز حفظ مي نمايد و با اين مطلب با آية مزبور كه نظر به افراد عادي و معمولي دارد، هيچ گونه منافاتي نخواهد داشت.