بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:نشانه‎هاي حكومت عدل در پايان تاريخ
سؤال:براي اينكه دنيا حكومت حضرت مهدي(عج) را پذيرا گردد چند نوع آمادگي لازم است؟


جواب:

1 ـ آمادگي فكري و فرهنگييعني سطح افكار مردم جهان آن چنان بالا رود كه بدانند مثلاً مسألة «نژاد» يا «مناطق مختلف جغرافيائي» مسئلة قابل توجّهي در زندگي بشر نيست. تفاوت رنگها و زبانها و سرزمينها نميتوانند نوع بشر را از هم جدا سازد. تعصّبهاي قبيلهاي و گروهي بايد براي هميشه بميرد؛ فكر مسخره آميز «نژاد برتر» را بايد به دور افكند؛ مرزهاي ساختگي با سيمهاي خاردار! و ديوارهايي همچون ديوار باستاني چين! نميتواند انسانها را از هم دور سازد.2 ـ آمادگيهاي اجتماعيمردم جهان بايد از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته شوند و تلخي اين زندگي مادّي و يك بعدي را احساس كنند و حتّي از اين كه ادامة اين راه يك بعدي ممكن است در آينده مشكلات كنوني را حل كند، مأيوس گردند.مردم جهان بايد بفهمند آنچه در قرن 18 و 19 ميلادي دربارة آينده درخشان تمدّن بشري در پرتو پيشرفتهاي ماشيني به آنها نويد داده ميشد، در واقع در باغ سبزي بيش نبود؛ و يا همچون سرابي در يك بيابان سوزان در برابر ديدگان مسافران تشنه كام.نه تنها صلح و رفاه و امنيّت مردم جهان تأمين نشد، بلكه دامنة مناقشات و نا امنيهاي مادّي و معنوي گسترش يافت.نه تنها وضع قوانين به ظاهر جالب، ظلم و تبعيض و استعمار و شكافهاي عظيم طبقاتي را از جهان بر نچيد، بلكه مفاسد پيشين، در مقياسهاي عظيمتر و اشكال خطرناكتر بروز كرد.پي بردن به عمق وضع خطرناك كنوني، نخست حالت تفكّر، سپس ترديد و سرانجام يأس از وضع موجود جهان و آمادگي براي يك انقلاب همه جانبه بر اساس ارزشهاي جديد به وجود ميآورد.اين چيزي است كه تا حاصل نگردد رسيدن به چنان مرحلهاي ممكن نيست، درست همانند دمل چركيني كه تا نضج نگيرد لحظة نشتر زدن آن فرا نخواهد رسيد.3 ـ آمادگيهاي تكنولوژي و ارتباطيبر خلاف آنچه بعضي ميپندارند كه رسيدن به مرحلة تكامل اجتماعي و رسيدن به جهاني آكنده از صلح و عدالت، حتماً همراه با نابودي تكنولوژي جديد امكان پذير است، وجود اين صنايع پيشرفته نه تنها مزاحم يك حكومت عادلانة جهاني نخواهد بود، بلكه شايد بدون آن وصول به چنين هدفي محال است.براي ايجاد و سپس كنترل يك نظام جهاني، يك سلسله وسايل مافوق مدرن لازم است كه با آن بتوان جهان را در مدّت كوتاهي در نورديد و به همه جا سركشي كرد؛ از همه جا آگاه شد و در صورت نياز امكانات لازم را از يك سوي جهان به سوي ديگر برد و پيامها و اطّلاعات و آگاهيهاي مورد نياز را در كمترين مدت به همة نقاط دنيا رسانيد.