بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:آسيب‎شناسي انتظار امام مهدي(ع)
سؤال:آيا معني انتظار حضرت حجت، سقوط تكاليف فردي و اجتماعي است؟
جواب:

خير، اين بدون شك بر خلاف يك اصل قطعي اسلامي است؛ يعني به انتظار ظهور حضرت حجت، هيچ تكليفي از ما ساقط نمي‎شود، نه تكليف فردي و نه تكليف اجتماعي. شما در شيعه ـ كه اساساً اين اعتقاد از يك نظر اختصاص به دنياي تشيع دارد ـ تا چه رسد به اهل تسنن، يك عالِم پيدا نمي‎كنيد كه بگويد انتظار ظهور حضرت حجت يك تكليف كوچك را از ما ساقط مي‎كند.