بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:آثار اعتقاد به مهدويت
سؤال:عقيده به ظهور حضرت مهدي چه تأثيري در فكر و انديشه دارد؟
جواب:

فكر و انديشه را وسيع و جهان انديش ميسازد كه به دورترين نقاط جهان بنگرد و خير و رفاه مردم تمام مناطق گيتي را بخواهد و عالم را مملكت خدا بداند؛ كه عاقبت و پيروزي با پرهيز كاران و شايستگان است كه خداي متعال در «قرآن» چنين بشارت داده است:
«وَ لَقَدْ كَتَبنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ» انبيا/105
[ما بعد از تورات، در زبور داود نوشتيم، كه البته بندگان نيكوكار من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد.]
از اخبار استفاده ميشود كه در زمان ظهور آن حضرت، خردها و انديشهها كامل ميگردد، اين نه فقط در عصر ظهور است، بلكه در عصر غيبت نيز چنين است كه مؤمنان واقعي، روشنگرانه حقايق را درك مينمايند و عالم و مسائل جهاني را با نگرش دوربين مطالعه ميكنند.