بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:مهدويت و فطرت
سؤال:آيا عقيده به مهدويت با فطرت و سنن عالم خلقت سازگار است؟
جواب:

خلاصه و حقيقت مهدويت منتهي شدن سير جوامع جهان به سوي جامعه واحد، و سعادت عمومي، امنيّت و رفاه، تعاون و همكاري، همبستگي همگاني، حكومت حق و عدل جهاني، غلبة حق بر باطل، غلبة جنود الله بر جنود شيطان، نجات مستضعفان بر مستكبران و خلافت مؤمنان و شايستگان به رهبري يك رجل و ابر مرد الهي است كه موعود انبيا و اديان و دوازدهمين اوصيا و خلفاي پيامبر آخرالزمان است. اين محتوا و اين هدف و اين پايان و عاقبت، مطلوب هر فطرت و خواسته وجدان هر انسان است.
حكومت عدل و نظام الهي، قانون واحد و لغو تبعيضات برداشته شدن مرزها و آزادي انسانها برچيده شدن اين رژيمها و نظامهاي طاغوت پرور مطلوب بشر است. كدام انسان است كه با اين همه مظالم و ستمگريها موافق باشد؟ و كدام انسان است كه با صرف اين بودجه‎هاي تسليحاتي سنگين و كمر شكن كه براي حفظ رژيمها و مرزهايي است كه در اثر تقسيم دنيا و مناطق سلطه و نفوذ طاغوت‎ها و حزب‎ها و گروههاي طاغوتي برقرار شده است موافق باشد؟ و كدام انسان است كه تقسيم ملل دنيا را به غالب و مغلوب و سلطه‎گر و زير سلطه و استصعاف‎گر و استصعاف شده و پيشرفته و عقب مانده وجداناً قبول داشته باشد؟ فطرت بشر همة اين‎ها را محكوم مي‎كند و ندا و نهضتي را كه بخواهد به اين نظامها پايان دهد و پيامبرگونه و علي وار زمام امور را به دست بگيرد تأييد مي‎نمايد.
بنابراين، اجماع ملل و امم بر اينكه پايان جهان سعادت عمومي است و در دنبال اين تاريكي‎ها روشنايي است و مقاومت در برابر حق سرانجامش شكست و نابودي است يك اصل است. اصل فطري است كه با سنت جهان و حركت عالم و يا بنياد جهان كه بر حق استوار است موافق مي‎باشند.