بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:معقول بودن مهدويت
سؤال:آيا عقيده به مهدويت معقول است؟
جواب:

اصالت عقيده به مهدويت از جهت معقول بودن نياز به بحث ندارد زيرا هر عاقلي امكان آن را تصديق مي‎كند و هيچ خردمندي آن را رد نمي‎كند و اظهار شك و ترديد را در آن جايز نمي‎داند. هرچه بينديشيم و هر انديشمندي، آنچه بينديشد نمي‎تواند در اصالت مهدويّت، ايرادي بگيرد يا حرفي بزند. هميشه اين اصالت براي مسأله مهدويّت و ظهور مصلح آخرالزمان در بين ملل و امم و مسلمين و حتي آنان كه به آن معتقد نيستند مسلّم و ثابت بوده است و حتي از بسياري از عقايد ديني ديگر امكان آن اگر به ذهن نزديكتر نباشد دورتر نيست و لذا از قرن دوّم به بعد كه بعضي مجادلات و بحثها در بين مسلمانان رواج گرفت و پيرامون بسياري از مسائل اسلامي سخن گفته و رد و قبول داشتند،
اين موضوع اصلاً مورد شبهه و ايرادي قرار نگرفت. چون به هيچ وجه شبهه و يا آنچه شبيه شبهه باشد در آن راه ندارد. پس اصالت مهدويّت از اين جهت صد در صد معتبر و عقلايي و منطقي است و بيش از اين نياز به توضيح ندارد.
بحسن خلق و وفا كس به يار ما نرسدتـو را در اين سـخن انكار كار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‎اندكسي به حسن و ملاحت به يار ما نرسد
هزار نقش بر آيد ز كلك صنع و يكيبـه دل پـذيـري نـقـش نـگار ما نرسد