بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:آثار وجودي حضرت مهدي ـ نياز جهان به حجت
سؤال:چرا جهان به وجود امام زمان وابسته است؟
جواب:

كمال عالم و ما سوي الله به وجود امام منوط است و بدون وجود امام عالم فاقد كمال لايق به خود بوده و ناقص خواهد شد و چون فيض خدا كامل بوده و نقص در آن تصور نميشود لذا نقص همه به كمال وجود امام كامل ميشود و كسر همه بوجود او جبران ميگردد.