بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كمال
موضوع فرعي:حكومت جهاني امام مهدي
سؤال:چگونه امكان دارد دين اسلام در زمان حضرت مهدي عالمگير شود؟
جواب:

اگر ستم گران از عدل و داد سخن مي‎گويند و اگر جنگ افروزان و متجاوزان به ملّتهاي ضعيف، وغارتگران بزرگ دنيا و دشمنان واقعي آسايش و امنيت مردم محروم صلح و همزيسيتي و خلع سلاح را پيشنهاد مي‎نمايند. و اگر پايمال سازان حقوق بشر و عدالت و آزادي، حقوق بشر را عنوان مي‎كنند و براي آن دلسوزي مي‎نمايند، همه براي اين است كه فطرت بشر خواستار وجود حقيقي حكومت واحد و عدالت و صلح و امنيّت و احترام به حقوق بشر است و اين همان دين فطرت است كه واحد است و در آخرالزمان تحت رهبري آن موعود عزيز و محبوب انبياء و اوليا و همة مردان خدا، جهان را فرا مي‎گيرد و دنيا به سوي قبول اين دين و اهداف پاك و انساني آن به پيش مي‎رود و براي آنكه به نداي آن قرةالعين مصطفي و ميوة دل علي و زهرا جواب مثبت بدهد آماده مي‎شود.