بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:طول عمر امام مهدي(ع) و علوم تجربي
سؤال:نظر بعضي از دانشمندان غربي درباره امكان طول عمر را بيان كنيد؟
جواب:

دكتر «هنري الحيس» ميگويد: بايد حدّ متوسط مرگ و مير عمومي را به حدّ مرگ و مير اطفال كمتر از ده سال رسانيد و اگر اين مسأله عملي شود انسان آينده، هشتصد سال زندگي خواهد كرد.
دانشمندان هنوز در تعيين مرز قاطع (زندگي طبيعي) بشر به موفقيّتي نرسيدهاند.
مرز منطقي زندگي به نظر دانشمندان تفاوت دارد«پاولوف» مرز طبيعي حيات انسان را 100 سال ميدانست «مچنيكوف» آن را150 تا 160 قلمداد ميكرد.
پزشك و دانشمند مشهور آلماني موسوم به «گوفلاند» معتقد بود كه مدّت عادي زندگي بشر 200 سال است.
فيزيولوژيست مشهور قرن نوزدهم «فلوگر» آن را تا 600 سال و «روجربيكن» انگليسي تا 1000 سال قلمداد كردهاند. ولي هيچيك دليلي بر اينكه اين مرزها مرز قاطع باشد كه از آن تجاوز نكند ارائه نميدهند.
به عقيده دانشمند روسي «اليا مچنيكوف»پزشك و فيزيولوژيست، ياختهها و سلولهاي بدن انسان كه تقريباً شصت تريليون ميباشد از سموم ترشح شده توسط باكتريهاي سمي روده مخصوصاً رودة بزرگ (كه درآن روزانه 130 تريليون ميكروب زاده ميشو) مسموم ميشوند.
بسياري از اين باكتريها زياني به بدن نميرساند ولي بعضي از آنها سمّي هستند.
اينها بدن را از داخل توسط سمهائي كه توليد ميكنند(مانند گازهاي فنل و اندل) مسموم ميسازند؛ احتمالاً ياختهها و بافتهاي سازندة بدن در اثر اين مسموميّت به پيري زود رس دچار ميشوند، وقتي ياخته پير شد، به سختي ميتواند نيازهاي حياتي را رفع نمايد و در تكثير آن اختلال پديد آمده و سپس ميميرد.
پروفسور «اسميس» استاد دانشگاه كلمبيا ميگويد: حدّ و حصر سن، مثل ديوار صوتي است، همانطور كه ديوار صوتي امروزه شكسته شده، اين ديوار سن نيز روزي خواهد شكست.