بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:امكان طول عمر امام مهدي(ع)
سؤال:آيا داشتن طول عمر زياد براي حضرت مهدي (عج) امكان دارد؟
جواب:

طول عمر ايشان اگر چند هزار سال ديگر و بلكه بيشتر نيز بر آن افزوده شود نبايد مورد حرف و محل شبهه باشد؛ زيرا امكان ذاتي و امكان وقوعي طول عمر ثابت و مسلّم است، حال ما چه امكان طبيعي طول عمر و وقوع آن را ثابت كنيم(چنانچه ثابت است) و چه امكان آن را ثابت ندانيم و عمر طولاني را يك امر خارق العاده و معجزه بشماريم، در مورد طول عمر ايشان اگر ايمان به خدا و قدرت و توانائي و صحت نبوات داريم نبايد ترديد كنيم.
مسألة طول عمر آن حضرت مسألهاي است كه صدها حديث بر آن دلالت دارد و مشيّت ازلي الهي بر آن تعلق گرفته است.
هر كس خدا را قادر و توانا ميشناسد، بايد آن را باور كند و هر كس العياذ بالله خدا را عاجز ميشمارد و عجز را نقص و از صفات سلبيه حق نميداند، هرچه دلش ميخواهد بگويد؛ اما ميگوئيم عجز، نقص است و ناقص، محتاج است و محتاج واجب الوجود نميباشد.
حضرت صاحب الامر (عج) را در اين دوران عمر طولاني، مكرّر مردمان بزرگ كه از صفاي باطن و استعداد خاص بهرهمند بودهاند، زيارت و مشرف به ملاقات و نعمت ديدارش شدهاند.
در اين موضوع سخن از امكان طول عمر و عدم امكان بي مورد است و به نظر ما اصلاً از ابتدا بي جهت جواب اين سؤال را در مباحث راجع به طول عمر آن حضرت وارد كردهاند.