بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:امكان طول عمر امام مهدي(ع) و ادله تاريخي
سؤال:امكان طول عمر از نظر تاريخي چگونه است؟
جواب:

از نظر تاريخ عمر طولاني مورد تأييد است و تواريخي كه در دست داريم، اشخاص بسياري را نشان ميدهند كه از عمر طولاني و زندگي بلند برخوردار شدهاند.
يكي از كتابهائي كه به خصوص در تاريخ زندگي و شرح احوال معمّرين نگاشته شده و يكي از مآخذ و مصادر و كتب مهم تراجم و رجال به شمار ميرود كتابي است كه ابو حاتم سجستاني (متوفي350) به نام «المعمّرون» تأليف كرده است، اين كتاب كه اخيراً هم با فهرست و اسلوب عالي طبع شده سوابق تاريخي طول عمر را به طور كامل و مبسوط روشن ميسازد.