بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:رؤيت امام مهدي(ع) در زمان غيبت
سؤال:با توجه به قطعيّت اين امر كه عده اي از اشخاص جليل القدر شرفياب حضور امام مهدي(عج) شدهاند، توقيع صادر شده به نام «علي بن محمد سمري» ( از نوّاب اربعه ) مبني بر «آغاز غيبت كامل و اينكه مدعي مشاهده حضرت كذّاب و مفتري است،» را چگونه بايد تفسير كرد؟
جواب:

اين توقيع، اعلام پايان يافتن«غيبت صغري» و شروع«غيبت كبري» است ودر آن به جناب «علي بن محمد سمري» ـ رضوان الله عليه ـ امر شده است كه به احدي وصيت ننمايد كه بعد از او قائم مقام او و نايب خاص باشد.
و نيز اعلام صريح بطلان ادعاي افرادي است كه در غيبت كبري، ادعاي نيابت و سفارت خاصه و وساطت بين امام(ع) و مردم مينمايند.
بنابراين، چنانكه بعضي بزرگان هم فرمودهاند، ممكن است مراد از اينكه «مدعي مشاهده» كذاب و مفتري خوانده شده است، كساني باشند كه ادعاي نيابت كنند و بخواهند با دعوي مشاهده و شرفيابي، خود را واسطة بين امام و مردم معرفي نمايند؛ و همين حكايات و وقوع تشرف اشخاص به خدمت آن حضرت هم، قرينه و دليل است بر اينكه در اين توقيع، نفي مطلق مشاهده و شرفيابي مراد نيست، بلكه مقصود نفي ادعائي است كه دليل بر تعيين شخص خاصي به نيابت باشد.
و ممكن است مراد از توقيع مذكور نفي ادعاي اختياري بودن مشاهده و ارتباط باشد؛ يعني اگر كسي مشاهده و ارتباط را به اختيار خود ادعا كند، به اين صورت كه هر وقت بخواهد خدمت امام(ع) شرفياب ميشود، يا ارتباط پيدا ميكند، كذّاب و مُفتري است و اين ادعا از احدي در غيبت كبري پذيرفته نيست، يا اينكه چنين كسي كه اين سمت را به راستي داشته باشد، پيدا نخواهد شد؛ و اگر هم كسي آن را دارا باشد، از ديگران مكتوم ميدارد، و به كسي اظهار و افشا نمينمايد. علاوه بر اين، پيرامون اين توقيع، توضيحات ديگري نيز علماي اعلام دادهاند و دركتابهائي مثل «جنة المأوي» مرحوم محدث نوري نقل شده است.
اجمالاً با اين توقيع، در آن همه حكايات و وقايع مشهور و متواتر نميتوان خدشه نمود، و بر حسب سند نيز، ترجيح با اين حكايات است.
اگر خوانندة عزيز، خود به كتابهائي مثل نجم الثاقب رجوع نمايد، مي بيند كه در اين حكايات، وقايعي است كه هرگز شخص عاقل در صحت آنها نميتواند شك كند.
بنابراين، هم شرفيابي اشخاص به حضور آن حضرت ثابت است و هم كذب و بطلان ادعاي كساني كه در غيبت كبري ادعاي سفارت و نيابت خاصّه و وساطت بين آن حضرت و مردم را مينمايند، معلوم است.