بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:وظايف شيعيان در عصر غيبت
سؤال:وظيفة شيعيان در عصر غيبت چيست؟
جواب:

وظيفة مردم در زمان غيبت و حضور، اطاعت از دستورات ديني و تقوا را سرلوحة زندگي قرار دادن است.
بلي در زمان غيبت دعا براي تعجيل ظهور آن حضرت و صدقه دادن براي سلامتي آن بزرگوار و انتظار مقدم مباركش و به وجود آوردن دولت كريمه و شب و روز به ياد آن حضرت بودن، از وظايف مهم عصر غيبت است.