بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:اخبار غيبي پيامبر اسلام
سؤال:پيامبر در پيشگوئيهاي خود، به غير از ظهور حضرت مهدي، از چه حوادث عظيم و شگفت انگيز ديگري خبر داده است؟
جواب:

پيغمبر از حوادث عظيمتر و شگفت انگيزتر از ظهور حضرت مهدي(ع) خبر داد، مثل تكوير شمس، تفجير درياها، انكدار، انتثار ستارگان، تسيير كوهها، انشقاق و انفطار آسمان، خروج دايةالأرض و معاد و قيامت.
آن روز كه از فتح مكه، بيت المقدس، يمن، شام، عراق، مصر و ايران سخن ميگفت، و آن روز كه در مكه به مشركين ميفرمود: اجساد شما در «قليب» افكنده ميشود و از حال ابوسفيان خبر ميداد كه جنگ احزاب را بر پا مينمايد.
در آن وقتي كه از فتح خيبر به دست علي(ع) خبر ميداد و ابوذر را از آيندهاش باخبر ميساخت كه تنها زندگي خواهي كرد و تنها از دنيا خواهي رفت.
آن زمان كه پيش از جنگ بدر از كساني كه از سپاه كفار در بدر كشته ميشوند اطلاع ميداد و ميفرمود: در اينجا فلاني كشته ميشود و در اين زمين فلاني، و يكايك كفاري را كه در جنگ بدر كشته شدهاند نام برد.
در آن زمان كه به عمار ميفرمود: تو را گروه باغي ميكشند. و به دختر عزيز و گراميش فاطمه(س) ميفرمود: تو اول كسي هستي از اهل بيت من كه به من ملحق خواهي شد. و به زنان خود ميگفت: كدام يك از شما است كه سگان حوأب بر او بانگ زنند و سوار شتر گردد و در اطراف او خلق بسيار كشته شوند و به عايشه فرمود: نگاه كن تو آن زن نباشي. و طبق روايت بيهقي به او فرمود: چگونهاي اي حميرا آنگاه كه سگان حوأب بر تو بانگ زنند وتو چيزي را طلب ميكني كه از آن بر كناري.
و به زبير از جنگ جمل و طرفيّت او با علي(ع) خبر داد.
آن روز كه شهادت يافتن علي و حسن و حسين(ع) را صريحاً اعلام ميفرمود؛ و در آن زمان كه از جنگ علي با ناكثين و قاسطين و مارقين خبر ميداد و قتل ذوالثديه خارجي را در جنگ نهروان و خصوصيات و نشانيهايش را پيشبيني ميكرد و از فتنههاي بنياميه و بنيالحكم و حكومت آنان شهادت اهل عذرا (حجر و اصحاب او) مردم را مسبوق ميساخت.