بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:امام زمان (ع) سرشار از لطف و مهرباني
سؤال:1- بعضي افراد متأسفانه فكر ميكنند كه امام زمان (عج) در هنگام ظهور شمشير به دست همه را از دم تيغ مي گذرانند اين موضوع آيا دليلي برمظلوميت امام زمان نيست. زيرا وجود مبارك امام زمان سر شار از لطف ومهر است اين اشتباه فكري را چگونه از ذهن مردم پاك كنيم ؟
جواب:

ج1- اين فرمايش شما كاملا صحيح ودرست است متأسفانه درمعرفي امام زمان (عج) بعضي از جوانب آن حضرت فقط بيان شده آن هم گاهي ازاوقات به صورت غيركامل وبعضي از خصوصيات حضرتش كلا فراموش شده است.
امام زمان (عج) درقدم اول اولين صفتش آن است كه« رحمه للعالمين» است. يعني: مايه مهر ولطف و رحمت براي تمام عالم همه سر سفره او نشسته اند وبه بركت او روزي مي خورند كه طفيل هستي عشقند آدميان, با كمال تأسف اين جهات كمتر بازگو شده وفقط انتقام حضرتش گفته مي شود تازه آن هم به صورت غير صحيح زيرا؛ حضرت ازدشمنانش انتقام مي گيرد كه در مقابلش بايستند يا به آباء واجدادش ظلم كرده باشند. نه اين كه دوست خود را بكشد ويا كسي كه امامت حضرتش را قبول دارد بخواهد او را ازبين ببرد.