بازگشت

گروه: اديان و مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:توصيف امام زمان ( ع) در اديان ديگر
سؤال:3- حضرت مهدي در اديان ديگر چگونه توصيف شده اند
جواب:

ج3- توصيفات زيادي از اين حضرت در اديان ديگر شده است كه مي توانيد به كتب مربوطه مراجعه كنيد و ما به چند تا ازآنها فقط اشاره مي كنيم : درانجيل متي از او به عنوان پسرانسان ياد شده است آنجا كه مي گويد شما نيز حاضرباشيد. زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسر انسان مي آيد. ( قاموس مقدس, ص 219)
درتورات كتاب مقدس يهوديان آمده است مسكينان را به عدالت داوري دعوت خواهد كرد . گرگ با بره سكونت خواهد كرد. ودرتمامي كره مقدس من ضرر وفسادي نخواهد كرد. زيرا كه جهان از معرفت خداوند پرخواهد شد. ( تورات : كتاب اشعياي نبي, فصل 11)
درزبور نيز كه كتاب آسماني حضرت داود است وهمچنين دركتب مقدسه هندوها وبرهمائيان وزرتشتيان وجين ها جملات زيبايي درتوصيف آن منجي عالم هستي آمده است كه چون مفصل وطولاني است ازآوردن عبارات صرف نظر كرده ايم و ميتوانيد به كتب مربوطه دراين زمينه براي اطلاع بيشتر مراجعه نماييد ويا اگر طالب تفضيل بيشتر دراين زمينه هستيد دومرتبه با ما مكاتبه نماييد.
آرزوي توفيق براي شما داريم .