بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ديدار حضرت
سؤال:آيا در زمان غيبت ارتباط با حضرت مهدي امام زمان ( ص ) ممكن است با اين كه در پايان آخرين توقيعي كه شش روز پيش از مرگ آخرين سفيرش ابوالحسن علي ابن محمد سمري صادر مي شود امام ( عليه السلام ) مي فرمايد : « و به زودي از شيعيان من مي آيند كساني كه ادعاي مشاهده خواهند كرد ، آگاه باشيد هر كس پيش از خروج سفياني و صيحه ، ادعاي مشاهده كند ، او دروغگو اقتراء زننده است ) ؟
جواب:

ديدار حضرت حجت ( عليه السلام ) در غيبت كبير امتناع عقلي ندارد و امكان ديدار هست . شايد براي اولياء و افرادي كه از خواص مؤمنين و متقين هستند و يا برخي علمايي در شرايط ضروري ديدار با آن حضرت ( عليه السلام ) حاصل شود . ولي ديدار به نحو عام و براي هر كس ممكن نيست . و چنانچه آن حضرت مدعي ديدار را دروغگو نخوانده بودند و باب امكان ديدار با آن حضرت ( عليه السلام ) باز مي شد ، دشمنان ديانت و تشيع در چهره ايمان و نقاب دوستي خود را به آن حضرت ( عليه السلام ) نسبت مي دادند . و يا براي اخاذي از مردم به عنوان ملاقات حضرت حجّت ( عليه السلام ) به فريب مردم مي پرداختند و . . . و چه فسادي از اين ناحيه در ميان امّت اسلام به وجود مي آمد . بنابراين مصلحت شديد در همين بوده كه مدعي ملاقات با امام زمان ( عليه السلام ) تكذيب شود . ولي اين منافات با ملاقات اولياء و خواص با آن حضرت ( عليه السلام ) ندارد . و حكايت كه در زمينه ملاقات اشخاص با آن حضرت در كتب آورده شده ، شايد بعضي از آنها تشرف به خدمت نزديكان امام زمان ( عليه السلام ) بوده است نه خود امام زمان ( عليه السلام ) و بايد توجه داشت كه تشرف به محضر آن حضرت امري نيست كه به راحتي براي افراد ميسر شود هر چند كه امكان آن نيز عقلاً و شرعاً ضروري ندارد .