بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:اينكه از علائم ظهور امام زمان ( عج ) پرشدن زمين از گناه است آيا مجوزي براي گناه نيست ؟
جواب:

اين كه گفته مي شود ، هنگام ظهور امام زمان ( عج ) جهان پر از ظلم و فساد خواهد شد ، خبر از غيب و آينده جهان است و چنين خبري براي ما مجوز گناه درست نمي كند هر مسلماني وظيفه دارد خودش را اصلاح كند در اصلاح ديگران بكوشد . و دليل آن اين است كه انسان فاسد مبغوض امام زمان ( عج ) و انسان صالح محبوب آن حضرت است .