بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:آيا پس از ظهور امام زمان ( عج ) تمام انسانها به او ايمان خواهند داشت ؟
جواب:

از بسيار ياز احاديثي كه وضع مردم را از نظر فكري و عقيدتي پس از ظهور امام زمان ( عج ) ترسيم مي كند بدست مي آيد كه پس از ظهور آن گرامي در اثر گسرتش حكومت توحيد و عدالت ، زمين پر از عدل و دادخواهد شد به گونه يي كه همه ي مردم به اسلام گرايش خواهند يافت و براين اساس همه ي مردم در پرتو حكومت حق خواهند زيست و باطل از جهان محو خواهد شد .