بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:علائم ظهور حضرت مهدي ( عج ) چيست ؟
جواب:

موارد و مستندات علائم ظهور بررسي شد ، جهت اطمينان بيشتر به احاديثي كه اين علائم در آنها آمده است متذكر مي شويم .
امام صادق ( عليه السلام ) به يكي از ياران خود فرمود :
1 . هر گاه ديدي كه : حق بميرد و طرفدارانش نابود شوند .
2 . و ديدي كه : ظلم و ستم فراگير شده است .
3 . و ديدي كه : قرآن فرسوده و بدعت هايي از روي هوا و هوس ، در مفاهيم آن آمده است .
4 . و ديدي كه : دين خدا ( عملاً ) تو خالي شده ، همانند ظرفي كه آن را واژگون سازند!
5 . و ديدي كه : طرفداران و اهل باطل بر اهل حق پيشي گرفته اند .
6 . و ديدي كه : كارهاي بد آشكار شده و از آن نهي نمي شود و بدكاران بازخواست نمي شوند .
7 . و ديدي كه : افراد ( به ظاهر ) باايمان سكوت كرده و سخنشان را نمي پذيرند .
9 . و ديدي كه : شخص بدكار و دروغ گويد ، و كسي دروغ و نسبت نارواي او را رد نمي كند .
10 . و ديدي كه : بچه ها ، به بزرگان احترام نمي گذارند .
11 . و ديدي كه : قطع پيوند خويشاوندي شود .
12 . و ديدي كه : بدكار را ستايش كنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد .
13 . و ديدي كه : نوجوانان پسر ، همان كنند كه زنان مي كنند .
14 . و ديدي كه : زنان با زنان ازدواج نمايند .
15 . و ديدي كه : انسانها اموال خود را در غير اطاعت خدا مصرف مي كنند و كسي مانع نمي شود .
16 . و ديدي كه : افراد با ديدن كار و تلاش نامناسب مؤمن ، به خدا پناه مي برند .
17 . و ديدي كه : مداحي دروغين از اشخاص ، زياد شود .
18 . و ديدي كه : همسايه همسايه خود را اذيت مي كند و از آن جلوگيري نمي شود .
19 . و ديدي كه : كافر به خاطر سختي مؤمن ، شاد است .
20 . و ديدي كه : شراب را آشكارا مي آشامند و براي نوشيدن آن كنار هم مي نشينند و از خداوند متعال نمي ترسند .
21 . و ديدي كه : كسي كه امر به معروف مي كند خوار و ذليل است .
22 . و ديدي كه : آدم بدكار در آنچه آن را خداوند دوست ندارد ، نيرومند و مورد ستايش است .
23 . و ديدي كه : اهل قرآن و دوستان آنها خوارند .
24 . و ديدي كه : راه نيك بسته و راه بد باز است .
25 . و ديدي كه : خانه كعبه تعطيل شده ، و به تعطيلي آن دستور داده مي شود .
26 . و ديدي كه : انسان به زبان مي گويد ولي عمل نمي كند .
27 . و ديدي كه : مؤمن ، خوار و ذليل شمرده شود .
28 . و ديدي كه : بدعت و زنا آشكار شود .
29 . و ديدي كه : مردم به شهادت و گواهي ناحق اعتماد كنند .
30 . و ديدي كه : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد .
31 . و ديدي كه : دين براساس ميل اشخاص معني شود ، و كتاب خدا و احكام آن تعطيل گردد .
32 . و ديدي كه : جرأت بر گناه آشكار شود و ديگر كسي براي انجام آن منتظر تاريكي شب نگرد .
33 . و ديدي كه : مؤمن نتواند نهي از منكر كند مگر در قلبش .
34 . و ديدي كه : ثروت بسيار زياد در راه خشم خدا خرج گردد .
35 . و ديدي كه : سردمداران به كافران نزديك شوند و از نيكوكاران دور شوند .
36 . و ديدي كه : واليان در قضاوت رشوه بگيرند .
37 . و ديدي كه : پستهاي مهم واليان براساس مزايده است نه براساس شايستگي .
38 . و ديدي كه : مردم را از روي تهمت و يا سوء ظن بكشند .
39 . و ديدي كه : مرد به خاطر همبستري با همسران خود مورد سرزنش قرار گيرد .
40 . و ديدي كه : زن بر شوهر خود مسلط شود و كارهايي كه مورد خشنودي شوهر نيست انجام مي دهد و به شوهرش خرجي مي دهد .
41 . و ديدي كه سوگندهاي دروغ به خدا بسيار گردد .
42 . و ديدي كه : آشكارا قمار بازي مي شود .
43 . و ديدي كه : مشروبات الكي بطور آشكار بدون مانع خريد و فروش مي شود .
44 . و ديدي كه : مردم محترم توسط كسي كه مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند .
45 . و ديدي كه : نزديك ترين مردم به فرمانداران آناني هستند كه به ناسزاگويي به ما خانواده عمصت ( عليهم السلام ) ستايش شوند .
46 . و ديدي كه : هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و گواهي اش را قبول نمي كنند .
47 . و ديدي كه : در گفتن سخن باطل و دروغ با همديگر رقابت كنند .
48 . و ديدي كه : شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولي شنيدن باطل برايشان آسان است .
49 . و ديدي كه : همسايه از ترس زبان به همسايه احترام مي كند .
50 . و ديدي كه : حدود الهي تعطيل شود و طبق هوا و هوس عمل شود .
51 . و ديدي كه : مسجدها طلاكاري ( زينت داده ) شود .
52 . و ديدي كه : راستگوترين مردم نزد آنها مفتريان دروغگو است .
53 . و ديدي كه : بدكاري آشكار شده و براي سخن چيني كوشش مي شود .
54 . و ديدي كه : ستم و تجاوز شايع شده است .
55 . و ديدي كه : غيبت ، سخن خوش آنها شود و بعضي ديگر را به آن بشارت كنند .
56 . و ديدي كه : حجّ و جهاد براي خدا نيست .
57 . و ديدي كه : سلطان به خاطر كافر ، شخص مؤمن را خوار كند .
58 . و ديدي كه : خرابي بيشتر از آبادي است .
59 . و ديدي كه : معاش انسان از كم فروشي به دست مي آيد .
60 . و ديدي كه : خونريزي آسان گردد .
61 . و ديدي كه : مرد به خاطر دنيايش رياست مي كند .
62 . و ديدي كه : نماز را سبك شمارند .
63 . و ديدي كه : انسان ثروت زيادي جمع كرده ، ولي از آغاز تا آخر ، زكاتش را نداده است .
64 . و ديدي كه : قبر مرده ها را بشكافند و آنها را اذيت كنند .
65 . و ديدي كه : هرج و مرج بسيار است .
66 . و ديدي كه : مرد روز خود را با مستي به شب مي رساند ، و شب خود را نيز به همين منوال به صبح برساند و هيچ اهميتي به برنامه مردم ندهد .
67 . و ديدي كه : با حيوانات آميزش مي شود .
68 . و ديدي كه : مرد به مسجد ( محل نماز ) مي رود وقتي برمي گردد لباس در بدن ندارد ( لباسش را دزديده اند ) .
69 . و ديدي كه : حيوانات همديگر را بدرند .
70 . و ديدي كه : دلهاي مردم سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشان گران است .
71 . و ديدي كه : بر سر كسبهاي حرام آشكارا رقابت كنند .
72 . و ديدي كه : نمازخوان براي خودنمايي نماز مي خواند .
73 . و ديدي كه : فقيه براي دين خدا فقه نمي آموزد و طالب حرام ستايش و احترام مي گردد .
74 . و ديدي كه : مردم در اطراف قدرتمندانند .
75 . و ديدي كه : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مي شود و طالب حرام ، ستايش و احترام مي گردد .
76 . و ديدي كه : در مكه و مدينه كارهايي مي كنند كه خدا دوست ندارد و كسي از آن جلوگيري نمي كند ، و هيچ كس بين آنها و كارهاي بدشان مانع نمي شود .
77 . و ديدي كه : آلات موسيقي و لهو در مدينه و مكه آشكار گردد .
78 . و ديدي كه : مرد سخن حق گويد و امر به معروف و نهي از منكر كند ، ولي ديگران او را از اين كار برحذر مي دارند .
79 . و ديدي كه : مردم به همديگر نگاه مي كنند ، و از مردم بدكار پيروي نمايند .
80 . و ديدي كه : راه نيك خالي و راه رونده ندارد .
81 . و ديدي كه : مرده را مسخره كنند و كسي براي او اندوهگين نشود .
82 . و ديدي كه : سال به سال بدعت و بديها بيشتر شود .
83 . و ديدي كه : مردم و جمعيتها جز از سرمايه داران پيروي نكنند .
84 . و ديدي كه : به فقير چيزي را دهند كه برايش بخندند ، ولي در راه غير خدا ترحم است .
85 . و ديدي كه : علايم آسماني شود و كسي از آن نگران نشود .
86 . و ديدي كه : مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسي به جا مي آورند و كسي از ترس مردم از آن جلوگيري نمي كند .
87 . و ديدي كه : انسان در راه غير خدا بسيار خرج كند ، ولي در راه خدا از اندك هم مضايقه دارد .
88 . و ديدي كه : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هيچ احترامي براي آنها قائل نيستند بلكه نزد فرزند از همه بدترند .
89 . و ديدي كه : زنها بر مسند حكومت بنشينند و هيچ كاري جز خواسته آنها پيش نرود .
90 . و ديدي كه : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرين كند و از مرگشان شاد گردد .
91 . و ديدي كه : اگر روزي بر مردي بگذرد ، ولي او در آن روز گناه بزرگي مانند بدكاري ، كم فروشي و زشتي انجام نداده ناراحت است .
92 . و ديدي كه : قدرتمندان ، غذاي عمومي مردم را احتكار كنند
93 . و ديدي كه : اموال حق خويشاوندان پيامبر ( ص ) ( خمس ) در راه باطل تقسيم گردد و با آن قمار بازي و شرابخواري شود .
94 . و ديدي كه : به وسيله شراب بيمار را مداوا و براي بهبودي آن را تجويز كنند .
95 . و ديدي كه : در امر به معروف و نهي از منكر و ترك دين بي تفاوت و يكسانند .
96 . و ديدي كه : سرو صداي منافقان برپا ، اما صداي حق طلبان خاموش است .
97 . و ديدي كه : براي اذان و نماز مزد مي گيرند .
98 . و ديدي كه : مسجدها پر است از كساني كه از خدا نترسند و غيبت هم نمايند .
99 . و ديدي كه : خورندگان اموال يتيمان ستوده شوند .
100 . و ديدي كه : قاضيان بر خلاف دستور خداوند قضاوت كنند .
101 . و ديدي كه : استانداران از روي طمع ، خائنان را امين خود قرار دهند .
102 . و ديدي كه : فرمانروايان ، ميراث مستضعفان را در اختيار بدكاران از خدايي خبر قرار دهند .
103 . و ديدي كه : بر روي منبرها از پرهيزكاري سخن مي گويند ، ولي گويندگان آن پرهيزكار نيستند .
104 . و ديدي كه : صدقه را با وساطت ديگران ، بدون رضاي خداوند و به خاطر درخواست مردم بدهند .
105 . و ديدي كه : وقت ( اول ) نمازها را سبك شمارند .
106 . و ديدي كه : هم و هدف مردم شكم و شهوتشان است .
107 . و ديدي كه : دنيا به آنها روي كرده است .
108 . و ديدي كه : نشانه هاي برجسته حق ويران است ؛ در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد .
{P - بحارالانوار ، علامه مجلسي ، محمدباقر ، مؤسسه انوغاء بيروت ، لبنان الطبعة الثانية ، 1403 ه' 1983 م ، ج 52 ص 254 - 262 ، ح 147 نقل از روضه كافي . P}