بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:يكي از فوائد غيبت امام زمان ( عليه السلام ) آزمايش مردم است خدا كه از باطن همه آگاه است چه نيازي به آزمايش آنان دارد ؟
جواب:

مسئله آزمايش و امتحان از جمله مسائلي است كه در بسياري از آيات قرآن مجيد وارد شده است و بايد در نظر داشت كه آزمايش خداوند با آزمايشي كه در ميان ما معمول است تفاوت دارد بدين لحاظ كه آزمايش هايي كه به دست ما صورت مي گيرد براي كسب اطّلاع و دست يافتن به حقيقت و واقع يك مطلب است ولي در مورد خداوند جهان كه از تمام حقائق آگاه است و دانش گسترده ي وي حد و مرزي ندارد آزمايش وي براي اين نيست كه خوبي و بدي بندگان را باز شناسد بلكه به خاطر اين است كه خوبي و بدي بنده براي خود انسان روشن شده و جوهر استعداد وي با روبروي شدن با سختيها و قرار گرفتن در صحنه هاي گرفتاري و مشكلات ظاهر شود و آزماي در تمام موارد بدين معني است در مورد غيبت امام زمان ( عليه السلام ) هم كه خداوند افراد را بدان وسيله آزمايش مي كند آزمايش از همين جهت است نه به خاطر اينكه او نداند و براي آگاهي خويش مردم را بيازمايد .