بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:امام غايب ( عليه السلام ) چطور مي تواند مانند يك امام ظاهر به ارشاد بپردازد و به خصوص خواسته هاي مردم را چگونه مي تواند جوابگو باشد ؟
جواب:

امامي كه غايب است معلوم است نقشهايي را كه يك اما ظاهر دارد ايفا نمي كند ولي سخن در اين است كه فوايد وجود اما چنانكه مي دانيد در انحصار ارشاد ظاهري و پاسخگويي به نيازهاي مردم در ظاهر نيست امام يك نقشي تكويني دارد كه واسطه بودن در فيض الهي است و بر اين اساس است كه در هيچ زماني زمين از وجود حجت و امام نبايد خالي باشد . نقش ديگر امام هدايت نفوس مستعده و تربيت انسانهاي راستين است كه امام اين عناصر شايسته را از افاضات معنوي برخوردار مي سازد و آنها را به كمال متناسب و لايق مي رساند .
بنابراين امام زمان ( عليه السلام ) گرچه براساس مصالحي در ظاهر نيست ولي موجودات و انسان ها از وجود وي بهره مي گيرند چنانكه موجودات جهان از وجود خورشيد هنگامي كه زير ابر قرار دارد برخوردار مي باشند .