بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:راههاي شناخت خدا
موضوع فرعي:آفاتي عقلي
سؤال:آيا با دليل عقلي مي توان ثابت كرد كه امامان دوازده نفرند كه بين امام علي و امام زمان ده نفر وجود دارد؟
جواب:

عقل در اثبات مسايل كلي موفق است . اما دليلي بر اثبات مسايل جريي ندارد . عقل اصل لزوم امامت را اثبات مي كند اما امامت افرادي خاص فقط به وسيله تصريح رسول خدا ( ص ) به اسم آنان است و عقل از اثبات آن عاجز است .