بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:حضور امام زمان(ع)-شووءن امام(ع)
سؤال:آيا امام زمان مي تواند در يك زمان خاص در چند مكان مختلف باشند؟
جواب:

اگر انسان داراي كمالات معنوي والايي باشد و بخواهد، مي تواند همانند خود را انشاء كند و به هر كجا بخواهد بفرستد. اين بدن مثالي دوم و سوم به اراده اين شخص قائم است. عرفاي الهي و بندگان مخلص خداوند چنين قدرتي دارند و هر وقت ضرورتي پيش بيايد از چنين قدرتي استفاده مي كنند. در شرح فصوص الحكم قيصري، چاپ سنگي، ص 196، ستون دوم، سطر آخر، در متن مي گويد: {Hو العارف يخلق بهمّته ما يكون له وجود من خارج الهمة H} قيصري در شرح اين جمله مي گويد: {H... انّ العارف يخلق بتوجّهه و قوته الروحانية صوراً خارجة عن الخيال، موجودةً في الاعيان الخارجية كما هو مشهور من البدلاء بانّهم يحضرون في آنٍ واحدٍ في امكان مختلفة...H}. وقتي عرفا و بدلا چنين باشند، حضرت ولي عصر(ع) به مراتب از اين بالاتر خواهد بود چون او انسان كامل است. او خليفة الله است. براي آگاهي بيشتر مي تواني به جلد سوم شرح اشارات، ص 397، س 21، فصل 5 مراجعه كنيد. در اين فصل، بو علي سينا در يكهزار سال پيش به اين مسأله اشاره مي كند.