بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:اثبات امام زمان(ع)
سؤال:چطور مي توان وجود حضرت مهدي(عج) را اثبات كرد؟
جواب:

يكي از اصول اساسي مكتب تشيع، اين است كه جهان هستي هرگز بي امام نخواهد بود. بدون وجود امام جريان فيض الهي در قلمرو تكوين و تشريع امكان ندارد، تا جهان باشد و انسان باشد امام نيز خواهد بود. اين مسأله بقدري حائز اهميت است كه امام صادق(ع) فرمود: {Hو لو كان الناس رجلين لكان احدهما الامام... انّ آخر من يموت الامام H}؛ {Mاگر تنها دو نفر انسان داشته باشيم يك از آن دو امام خواهد بود و آخرين كسي كه مي ميرد امام است M}، {V(اصول كافي، ترجمه حاج سيد جواد مصطفوي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، شماره حديث 457)V}. اين اصل بر مبناي زير استوار است: 1. امام واسطه فيض تكوين است؛ اگر امام نباشد، فيض هستي قطع شده، جهان هستي فرو مي پاشد، محمد بن فضيل مي گويد از حضرت رضا(ع) پرسيدم آيا روزي روي زمين بي امام خواهد بود؟ فرمود: نه، گفتم از امام صادق(ع) روايت شده كه اگر روي زمين بي امام باشد، زمين يا بندگان مورد خشم خداوند قرار مي گيرند. فرمود: {Hلا، لا تبقي اذا لساخت H}؛ {Mنه اصلاً زميني و بشري نمي ماند، همه از بين مي رفتندM}، {V(همان، حديث 452)V}. از اين رو بي وجود امام كائنات بي امداد فيض الهي خواهند بود و بدون اين امداد همه چيز عدم محض خواهند بود. {Sبه نيم غمزه تواني كه قتل عام كني # خدا نكرده اگر غمزه را تمام كني S} 2. امام مخاطب و حامل قرآن و الهام است، چون قرآن كتاب هميشگي و زنده انسانهاست پس مخاطب حقيقي آن نيز بايد هميشه وجود داشته باشد و اين مخاطب حقيقي كه قلب و روحش بستر و جايگاه وحي است، بعد از پيامبر اكرم(ص) جز ائمه و امام نمي تواند باشد. جريان زنده و مستمر وحي و الهام و بقاي استمرار قرآن و شب با بركت قدر جز با پذيرش وجود كسي كه حامل و مهبط و مخاطب آنها باشد، قابل تصور نيست و چنين شخصي همان امام زمان خويش است. 3. امام واسطه دائمي و عامل دوام فيض معرفت است، چنانكه حضرت حق كه فيض بخش مطلق است، هرگز فيض هستي را دريغ نمي دارد فيض معرفت را هم هرگز دريغ نخواهد داشت، بنابراين استمرار و دوام فيض معرفت، مستلزم آن است كه در هر عصري، كسي كه از بالاترين درجه كمالات بهره مند است، گيرنده و واسطه اين امر باشد و اين واسطه همان وجود امام در هر عصري است، {V(در باب اين موارد نگا: فلسفه امامت، دكتر سيد يحيي يثربي، قم، وثوق، چاپ اوّل، 1378 ش، صص 112 - 127)V}. بر اين اساس وجود امام در هر زماني لازم است، امّا از آنجا كه بنابر دلايل موثق تاريخي يازده امام از اين جهان رخت بربسته اند، و بنابر دلايل معتبر و مستند تاريخي امام دوازدهم پا به عرصه وجود نهاده است، حضور و وجودشان لازم و ضروري است و لو در پرده غيبت.