بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:سياسي و انديشه سياسي
موضوع فرعي:مشروعيت ولايت فقيه-نيابت ولي فقيه-نيابت
سؤال:چه دليلي داريم كه ولايت فقيه و ولي فقيه مورد تأييد امام زمان(عج) است
جواب:

نظور سؤال شما واضح نيست آيا مي خواهيد بدانيد چه دليلي از جانب امام عصر(ع) بر اثبات ولايت فقيه موجود است يا اين كه بعد از اثبات اين اصل، چه دليلي داريم بر اين كه شخص وليّ فقيه مورد تأييد امام زمان است؟ پاسخ اول اين است كه ادله عقلي و نقلي زيادي براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد. آيت اله معرفت در كتاب «ولايت فقيه» چندين روايت در اين زمينه آورده كه از جمله آنها توقيع شريف از حضرت حجت است كه: {Hفامّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانّهم حجّتي عليكم و اَنَا حجة اللّه عليكم H}؛ {Mدر حوادثي كه پيش خواهند آمد به راويان احاديث ما رجوع كنيد، آنها حجت من بر شمايند و من حجت خداوند بر شما هستم»،M} (الغيبة للطوسي، ص 177 - كمال الدين صدوق، ص 683). پاسخ دوم هم اين است: اگر شخصي داراي همه شرايط معتبر باشد، از آن جا كه اصل مسأله ولايت فقيه شرعاً ثابت است، چنين شخصي مورد تأييد حضرت حجت نيز مي باشد؛ زيرا فرض اين است كه در انتخاب وي طبق دستور شرع مقدس اسلام و خداوند عمل شده است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- ولايت فقيه،محمد هادي معرفت 2- ولايت فقيه،امام خميني 3- ولايت فقيه،هادوي تهراني