بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اخلاق و عرفان-تاريخ و سيره
موضوع فرعي:ارتباط امام زمان(ع)
سؤال:آيا ممكن است كسي با امام زمان(عج) ارتباط داشته باشد؟
جواب:

ممكن است وجود داشته باشد ولي ما از آن اطلاعي نداريم. ملاقات با امام زمان(عج) و ديگر اولياي الهي نياز به سنخيت با آنان دارد. به دست آوردن سنخيت با اولياي الهي نياز به تحقّق دو بُعد؛ يعني، معرفت و عمل دارد. اگر كسي خود را به اولياي الهي شبيه نمود، به لقاي آنان نيز واصل خواهد شد. {Sنوريان مرنوريان را طالبند# ناريان مرناريان را جاذبندS} نشانه تحقّق اين دو بعد، زماني است كه فرد محرمات را كاملاً ترك و به واجبات و وظايف خويش عمل نمايد. التبه نكته اي نيز در اينجا حائز اهميت است و آن اينكه گر چه ملاقات اولياي الهي هدفي والا و بس قيمتي است، ولي اگر كسي بدان نائل نشد نبايستي دچار روحيه يأس و نااميدي گردد. علاوه بر آن كه سعي در ملاقات با امام زمان و يا ديگر اولياي الهي (مانند خضر) يك وظيفه و دستور ديني نيست. آنچه وظيفه ماست تشبه به آن حضرات و پيمودن راه آنان است.