بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:علائم ظهور امام زمان (ع)
سؤال:علائم ظهور امام زمان((عليه السلام)) چيست؟

جواب:

قيام و ظهور حضرت ولي عصر((عليه السلام)) از مهمترين حوادث عالم است و خداوند مژده ي آمدن آن بزرگوار را داده است كه با ظهورش دولت حقه ي الهي را به پا خواهد كرد و بيدادگري و بيدادگران را از بين خواهد برد، اوست كه زمين را به تصرّف بندگان صالح خدا درمي آورد و بنيان كفر و شرك را از صفحه ي زمين برمي اندازد و چون اين امر بسيار مهم است نشانه هاي بسياري در آسمان و زمين بايد نمودار شود تا امر بر همه روشن شود و حجت پروردگار بر همه ي خلائق تمام گردد، كه جاي هيچ گونه عذري نباشد و در روايات بسياري علامات و نشانه هاي ظهور آن حضرت پيشگويي شده است وليكن نكته ي مهم كه خيلي بايد به آن توجّه داشت اينجاست كه حوادث و رويدادهايي كه در زمان غيبت تا هنگام ظهور رخ خواهد داد و در روايات از آنها پيشگويي شده است برد و دسته تقسيم مي شود.
دسته اوّل:
علامت و نشانه ي ظهورند مانند خروج سفياني و ضيحه ي آسماني خروج خراساني و يماني و امثال آن هنگامي كه اين نشانه ها واقع شد آن حضرت ظهور خواهند فرمود.
دسته دوم:
اموري است كه علامت و نشانه ي ظهور نيستند بلكه اموري هستند كه قبل از ظهور اتّفاق مي افتد مانند كثرت جور و هرج و مرج، فروختن دين به دنيا، تعطيل شدن احكام دين و ظاهر شدن بدعتها و امثال آن و هر وقت آن حضرت هنگام ظهورش فرا رسد به اراده ي خدا ظاهر مي شود و زمين را پر از عدل و داد مي سازد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ