بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:حكومت امام زمان(ع)-ظهور امام زمان(ع)-آست
سؤال:مراحلي كه از زمان ظهور امام زمان(عج) تا قيامت پيش مي آيد را توضيح فرماييد.
جواب:

1) برهم ريختن نظام كنوني جهان و ميرش همگاني، 2) گذراندن عالم برزخ، 3) برانگيخته شدن از قبور، 4) رفتن به دادگاه عدل الهي، 5) حسابرسي و بررسي اعمال، عقايد، نيات، 6) عبور از صراط و مواقف متعدد آن، 7) قرار گرفتن جهنميان در جهنم در يكي از مواقف پنجاه گانه ورود بهشتيان به حوض كوثر و دخول در بهشت. البته برخي از انسان هاي گناهكار ابتدا وارد جهنم شده و پس از مدتي به بهشت داخل مي شوند. بنابراين امكان خروج از جهنم براي برخي وجود دارد و همگان در آن مخلد نيستند، ولي بهشت براي همه واردينش جايگاه خلود است.