بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عمر امام زمان
سؤال:خـداوند در سوره يس آيه 68 مي فرمايد : هر كس را طول عمر دهيم , در آفرينش واژگونه اش مـي كنيم ( و به ناتواني كودكي باز مي گردانيم ) آيا انديشه نمي كنند ؟ اين آيه با طول عمر امام زمان (عج ) چگونه سازش دارد ؟
جواب:

آيـه مـزبـور در حـقـيقت يك ناموس طبيعي و قانون الهي را توضيح مي دهد يعني ,انسانها سير طـبـيـعـي , پـس از آن كه به سر حد تكامل جسمي رسيدند , تدريجا نيروهاي خود را يكي پس از ديگري از دست داده و به ضعف و ناتواني روز اول بازگشت مي كنند . اين منحني ضعف و قدرت يك قانون عمومي براي تمام موجودات زنده است و همگي روي سير طـبـيعي و معمولي اين سرنوشت را خواهند داشت ولي در موضوع طول عمر امام زمان (عج ) با ايـن كـه يك سلسله مطالعات علوم طبيعي چنين طول عمري را طبق موازين علمي امري كاملا ممكن معرفي مي كند , در عين حال بايد اعتراف كرد كه اين طول عمر فعلا جنبه استثنائي دارد . بـه عبارت ديگر : عمر هزار ساله و بيشتر براي انسان مطابق اصول علمي امروز به هيچ وجه محال نيست , به دليل اين كه دانشمندان علوم طبيعي براي طولاني ساختن عمرانسان همواره مشغول مطالعات هستند به ما نويد مي دهند كه روزي موفق شوند از طرق علمي حداكثر طول عمر انسان را به مراتب افزايش دهند , اين خود نشانه امكان ومعقول بودن چنين طول عمري است . ولـي نـمـي تـوان انكار كرد كه فعلا چنين طول عمري جنبه استثنايي دارد و هنوز انسان از طرق مـعـمـولـي مـوفق به آن نشده است , بنابر اين خداوند براي اصلاح جامعه بشريت يكي از بندگان بـرگـزيـده خود را طول عمر فوق العاده اي داده كه در موقع معيني قيام كند و جهاني را مملو از عدالت گرداند . پر واضح است آيه مزبور كه نظر به افرادمعمولي و عادي دارد شامل حال چنين فردي نخواهد شد كه وضع او يك وضع فوق العاده است و از جريانهاي معمولي بركنار مي باشد . خـلاصـه , هـمـان خـدايـي كـه بر خلاف وضع عادي چنين عمر طولاني را به آن حضرت داده و به صورت فوق العاده او را زنده نگاه داشته , از عوارض طول عمر كه ضعف و ناتواني وبازگشت به قـهـقـراست نيز حفظ مي نمايد و اين مطلب با آيه مزبور كه نظر به افرادي عادي و معمولي دارد , هيچ گونه منافاتي نخواهد داشت .