بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:روايي
موضوع فرعي:ظهور امام زمان
سؤال:مراد از روايتي كه مي گويد اگر يك روز از دنيا هم باقي بماند آن روز طولاني مي شود تا امام زمان ظهور كن
جواب:

روايتي كه ميگويد اگر يك روز هم باقي بماند آن روز طولاني ميشود تا امام(ع) ظهور كند تاكيد بر اين است كه آن حضرت حتماً ظهور خواهد كرد. علت صدور اين روايت آن است كه عدهاي به شك و ترديد ميافتند.