بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:علائم ظهور امام زمان (ع)
سؤال:1- علائم ظهور امام زمان (عج) چيست ؟
جواب:

ج1- علائم ظهور امام زمان (عج) دودسته ودوگونه است :
الف : علائم غير حتمي : يعني علائمي كه اتفاق مي افتد ولي به معني نزديك بودن ظهور نيست.بلكه شايد مدت زيادي از غيبت هنوز باقي باشد و اين علائم زياد است كه بعضي از آنها عبارتند از:
1-رواج گناه وبي بند وباري وكشف حجاب.
2-فراموش شدن وعمل نكردن به دستور امر به معروف ونهي از منكر.
3- منع حاجيان از زيارت خانه خدا سه سال.
4- شبيه شدن مردان به زنان و زنان به مردان.
5-گرفتاري مردم به خوف و عناد وگراني نرخها وكمي اموال ومرگ وخونريز
6- نواخته شدن سازها در جمع مسلمين و كسي منع نكند.
7- علني شدن فروش شراب و غيره
2-علائم حتمي : يعني علائمي كه با واقع شدن آنها به فاصله چند ماه ظهور حضرت واقع مي شود واين علائم هنوز اتفاق نيفتاده است وبعضي از آنها عبارتند از:
1- نشانه هاي آسماني وگرفتن ماه وخورشيد.
2- خروج سيد خراساني.
3- كشته شدن نفس زكيه.
4- خروج رجال.
5- خروج سفياني كه به دست حضرت كشته مي شوند .
6- خروج سفياني كه بدست حضرت كشته مي شود.